Одржување и оригинални резервни деловим

 • Одржување и поправка

  Dacia ви нуди услуги прилагодени кон потребите на вашето возило. Едноставно изберете ја услугата која ви одговара најмногу.

  Услугите Dacia ви гарантираат безбедност и безгрижност бидејќи се одликуваат со:

  - позната стручност,
  - гаранција на услугата,
  - квалитет на извршената работа. • Оригинални резервни делови Dacia

  Оригиналните резервни делови Dacia се произведени според строги технички услови и сите редовно се контролираат. А со тоа и нивниот квалитет е потполно еднаков со квалитетот на деловите кои се вградуваат во новите возила.

  Во своето возило систематски вградувајте оригинални резервни делови и на тој начин сочувајте ги перформансите на возилото! За одржување и поправки извршени во овластената мрежа за вградените оригинални резервни делови ќе добиете соодветна гаранција.